Tűzvizsgálat


 

Tűzvizsgálati eljárás lefolytatásának
és a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai

Alkalmazott jogszabályok

 • A módosított 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban Ket)
 • Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról
 • Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • A módosított 261/2009. (XI. 26.) Kormány rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 • 180/2005. (IX. 9.) Kormány rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • A módosított 116/1996. (VIII. 24.) Kormány rendelet a tűzvédelmi bírságról
 • A módosított 12/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • A 11/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
 • A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

Ügyfél

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Általános információk

A tűzoltóságok minden tudomásukra jutott tűzesettel kapcsolatban adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra kötelezettek.

A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére, a mentési beavatkozási feltételek javítására, és hozzájárulnak a jogkövető magatartáshoz.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban HÖT) területén történt tűzesetek vizsgálata hivatalból történik jogszabályban meghatározott esetekben. Az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

A tűzvizsgálatot a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság vezetője által kijelölt személy, személyek végzik. Azokban az esetekben, amikor a keletkezési hely szerinti HÖT kizárást jelent be a másodfokon eljáró hatóság kötelessége kijelölni az eljáró HÖT-öt a tűzvizsgálat lefolytatására.

A tűzvizsgálat során vizsgálni kell:
 • a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a tűz keletkezésének helyét, idejét; a tűz keletkezésének ok-okozati összefüggéseit; továbbá a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget,
 • a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülését, a tűzmegelőzésre vonatkozó előírások érvényesülését,
 • a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét.

Ügyintéző

A tűzvizsgálatot a HÖT parancsnoka által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező tűzoltók folytatják le.

Az ügyintézésben résztvevő feladatai

A tűzvizsgáló az eljárás megkezdése előtt az ügyfelet tájékoztatja jogairól és kötelességeiről.

Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtésre vonatkozó kötelezettségét.

Elvégzi a halaszhatatlan tűzvizsgálati cselekményeket, amelyek alapvető információkkal szolgálnak az eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatalához, majd a jogszabályban meghatározott esetekben lefolytatja az eljárást.

Az eljárás megindításának okai

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzoltás során beavatkozó tűzoltó 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved,
 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 • tömegtartózkodású épületben történt a tűzeset,
 • nem működött valamely telepített aktív tűzvédelmi rendszer, berendezés,
 • a becsült kárérték meghaladja a száz-millió forintot,
 • szakmai vagy egyéb szempontból a megyei katasztrófavédelmi igazgató, a főváros területén a fővárosi tűzoltóparancsnok vagy az országos katasztrófavédelmi főigazgató indokoltnak látja.

A parancsnok, vagy a parancsnok nevében és megbízásából eljáró tűzvizsgáló a halaszhatatlan tűzvizsgálati cselekmények során tudomására jutott tények alapján dönt a vonatkozó jogszabályok alapján az eljárás hivatalból történő megindításáról.

A tényállás tisztázása

A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit. A tűzvizsgálat során minden esetben a helyszíni szemlét le kell folytatni. Lehetőség szerint fényképeket kell készíteni, nyilatkoztatni az ügyfelet, tanúkat meghallgatni, szakértőt kirendelni. Szükség szerint bizonyítékokat foglalhat le a tűzvizsgáló, okirat, vagy más irat (például a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát igazoló irat) bemutatását kérheti.

Ügyintézési határidő

Az eljárás a hivatalból történő megindítás napján kezdődik. Az eljárás megindításáról az első eljárási cselekménytől elvégzésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell az ismert ügyfelet értesíteni kell.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet egy alkalommal - maximálisan 30 nappal - az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a ket 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

Döntéshozatal

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.

Az ügyintéző Tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja, majd a kiadmányozásra a HÖT parancsnoka a tervezetet ellenőrzi. Amennyiben a tervezettel szakmailag egyetért, akkor záradékolja, és aláírja.

A tűzvizsgálati jelentés rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezésének ok-okozati összefüggései, a tűz terjedésére vonatkozó megállapítások.

A tűzvizsgálati jelentést minden az ügy során a hatóság előtt ismerté vált ügyfél számára megküldésre kerül.

Az ügyet intéző HÖT-ök

Adott településen hatósági jogkörrel rendelkező HÖT-ök meghatározását a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló a 11/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet tartalmazza.

Tűzeseti hatósági bizonyítvány

A hatóság az ügyfél kérelmére tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány kiadását a tűzeset során végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

 • kiadása jogszabályba ütközik,
 • az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.
 • ha a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet XXI. címének 1. pontja értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 2000,- Ft illetéket kell fizetni.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei

 • Családi és utónév, születési név,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
 • ügyfél elérhetősége,
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni.

Döntéshozatal

Az ügyintéző hatósági bizonyítvány-tervezetet készít, ezt szignálja, majd a kiadmányozásra a HÖT parancsnoknak felterjeszti, aki a tervezetet ellenőrzi. Amennyiben a tervezettel szakmailag egyetért, akkor aláírja.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadmányozását intéző HÖT-ök

Adott településen hatósági jogkörrel rendelkező HÖT-ök meghatározását a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló a 11/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet tartalmazza